Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. Předmět reklamačního řádu
Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti Salsa Live, z.s (dále jen „SL“) v případech, kdy přes veškeré úsilí SL, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce.
Článek II. Prodej vstupenek
Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.
Článek III. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace
Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován.
Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky).
Článek IV. Vracení vstupenek
Při změně či zrušení akce může zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky (vstupenek) na adrese FIT & FUN – Tovární 486/7 Ostrava – Mariánské
Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě, na webovém portálu www.salsalive.info formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky.
Bude-li platba za vstupenku (vstupenky) provedena prostřednictvím platební brány, společnost Salsa Live, a.s. si vyhrazuje lhůtu 30 dní, k zaslání peněz za vstupenku (vstupenky) zpět na zákazníkův účet.
Článek V. Účinnost reklamačního řádu
Reklamační řád je závazný pro zákazníka společnosti Salsa Live, a.s.
Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Reklamující souhlasí s tím, že Salsa Live, a.s. vedou jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 7.3.2017