Obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky, ochrana osobních údajů a reklamační řád prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Salsa Live, z.s. IČ: 05434068 se sídlem Baarova 1160/17, Ostrava 70900

Podmínky prodeje vstupenek na festivalových pokladnách v době konání Festivalu

Vstupenky lze zakoupit v hotovosti na festivalových pokladnách ve dny konání Festivalu. Počet vstupenek na jednotlivé kulturní akce na Festivalu je omezen kapacitou míst k sezení či stání.

Podmínky prodeje vstupenek přes internet

Vstupenky na kulturní akce pořádané na Festivalu lze zakoupit na webových stránkách provozovaných Spolkem www.salsalive.info.

Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Dokončit“, poté co Návštěvník odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOP a prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Po uzavření kupní smlouvy, není Návštěvník oprávněn objednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit vstupenky), vyjma případů uvedených níže.

Při online platbě je Návštěvníkovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka nebo elektronická akreditace.

Platbu bankovním převodem je nutné provést nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne kdy Návštěvník kliknul na tlačítko Dokončit, jinak se smlouva od počátku ruší. Pokud Návštěvník i přesto uhradí cenu vstupenky později, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého cenu vstupenky uhradil, pokud se se Spolkem nedohodne jinak.

Po připsání platby bankovním převodem na účet Spolku, je Návštěvníkovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka nebo elektronická akreditace. Platbu bankovním převodem není možné provést méně než 3 dny přede dnem zahájení Festivalu.

Při online platbě si Návštěvník musí vytisknout zaslanou elektronickou vstupenku či elektronickou akreditaci. Vytištěná elektronická vstupenka či elektronická akreditace musí být Návštěvníkem v den konání kulturní akce, na kterou si vstupenku zakoupil, vyměněna na festivalové pokladně za festivalový náramek dle typu zakoupené vstupenky. Festivalový náramek je Návštěvníkovi připevněn kolem zápěstí a je nepřenosný.

Návštěvník je oprávněn zažádat Spolek o vystavení řádného daňového dokladu prostřednictvím emailové adresy info@salsafestival.cz

Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek Návštěvníkem – spotřebitelem

Spolek nabízí na webových stránkách www.salsafestival.cz pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní představení. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Návštěvník není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Při koupi vstupenek na konkrétní představení na Festivalu, tak není Návštěvník oprávněn od smlouvy odstoupit.

Změna ze strany Návštěvníka

Žádost o výměnu (změnu termínu) již zaplacené vstupenky musí být učiněna prostřednictvím emailu na adrese: info@salsafestival.cz. Návštěvník nemá na výměnu vstupenky právní nárok. Případná dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení Spolku zaslaného na emailovou adresu Návštěvníka.

Vyšší moc

Spolek si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv kulturní akci na Festivalu v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí, např. nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě zvolí Návštěvník buď možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky v hotovosti nebo na účet nebo Spolek nabídne Návštěvníkovi výměnu vstupenky za vstupenku na jinou kulturní akci na Festivalu. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

Odpovědnost

Spolek nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy v šatně sloužící tomuto účelu.

Každý Návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou Spolku i třetím osobám během návštěvy na Festivalu.

Reklamace

Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. Při koupi vstupenky přes internet si v případě ztráty nebo zničení elektronické vstupenky nebo elektronické akreditace ve formátu pdf. může Návštěvník vytisknout elektronickou vstupenku či elektronickou akreditaci znovu. Po výměně elektronické vstupenky či elektronické akreditace za festivalový náramek platí, že v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení festivalového náramku nebude tento nahrazován novým a Návštěvníkovi nebude poskytnuta náhrada.

Návštěvník má zejména právo vytknout Spolku vady množství dodaných vstupenek oproti objednávce Návštěvníka.

Reklamace plnění poskytovaného Spolkem musí být podána elektronicky na email: info@salsafestival.cz. Doporučujeme, aby Návštěvník vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce, atd.).

Spolek nebo jí pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Spolek s Návštěvníkem na lhůtě delší.

Ochrana osobních údajů

1.Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

–    Společnost – SalsaLive z.s.

–    Subjekt- fyzická osoba, která vstupuje či je ve vztahu se Společností a poskytuje

Společnosti své osobní údaje;

 1. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů může Společnost změnit či doplnit. O každé takové změně Společnost Subjekt e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Subjekt se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smluvní vztah založený se Společností.
 2. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak Společnost nakládá s osobními údaji

fyzických osob při dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné

nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).

 1. Společnost je správcem osobních údajů. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje

získané od Subjektů.

 1. Osobní údaje Společnost zpracovává v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou se Subjektem sjednává. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to osobní údaje, které může zpracovávat bez souhlasu Subjektu a osobní údaje, které bez souhlasu zpracovávat nelze. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů, ke kterému není třeba souhlasu, není založení smluvního vztahu nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu.
 2. Společnost zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

– jméno a příjmení

– adresa bydliště

– adresa elektronické pošty (e-mail)

– telefonní číslo

– IČ a DIČ

 1. Osobní údaje uvedené v bodě 6 těchto zásad Společnost zpracovává za účelem:

– plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je Subjekt;

– splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje a vyplývá ze zvláštních právních předpisů;

– ochrany oprávněných zájmů Společnosti i Subjektu vyplývajících a navazujících na smluvní vztah založený mezi Společností a Subjektem.

Pokud osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítne Subjekt sdělit,

Společnost nemůže poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které osobní údaje

potřebuje.

 1. Osobní údaje Společnost uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje dle zákonných lhůt, které Společnosti ukládají právní předpisy. Osobní údaje Společnost zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, či jiného právního titulu, který umožňuje osobní údaje Subjektu zpracovávat. Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje Společnost nedrží déle, než je oprávněna. Po ztrátě zákonného důvodu Společnost provádí výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovává Společnost se souhlasem Subjektu, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
 2. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu

s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů

třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Subjekt

souhlasí, že jim společnost může předávat osobní údaje Subjektu pro naplnění výše

uvedených účelů, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění plnění služeb:

prodejci služeb Společnosti, zaměstnanci (HPP,DPP) na akcích – zejména kontrola u vstupu.

účetní, zpracující Společnosti účetnictví

Osobní údaje neopouští území Evropské unie

 1. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu Subjektu či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána Společnost. V případě, že Společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je Společnost povinna informovat Subjekt. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů a těchto zásad. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů, zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu Společností předávaných osobních údajů.
 2. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování

z pověření Společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením

smlouvy o zpracování osobních údajů.

 1. Údaje Subjektu může Společnost dále zpracovávat také tehdy, dá-li subjekt k tomu vědomý, dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Souhlas má nejčastěji formu souhlasu Subjektu s Všeobecnými obchodními podmínkami, které osahuji tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 3. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu může Společnost po dobu trvání poskytování služeb. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud dojde k odvolání souhlasu.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat zasláním

požadavku na adresu sídla Společnosti. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před

odvoláním souhlasu, je zákonné.

 1. Udělený souhlas platí také pro Společností pověřené zpracovatele.
 2. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Společnost

prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy Společnost přijala technická opatření zajišťující

zabezpečení osobních údajů.

 1. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití

osobních údajů Subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření,

aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

 1. Společnost nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 2. Společnost vždy vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování

osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Subjektu ani jiným osobám za újmu

způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

 1. V případě, že se Společnost dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez

zbytečného odkladu Subjekt upozorní.

 1. Společnost se zavazuje, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme Subjektu součinnost a právní

asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama Společnost však

nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

 1. Subjekt bere na vědomí, že má plnou zodpovědnost za správnost údajů, které poskytl

Společnosti. Subjekt potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se

vztahují výhradně k jeho osobě nebo, že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv

třetích osob. Subjekt se zavazuje vždy vyrozumět Společnost o změnách v osobních údajích,

aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Společnosti nebo i bez

žádosti.

 1. Společnost osobní údaje zpracovává transparentně, korektně a v souladu s legislativními

požadavky. Bude-li se Subjekt domnívat, že Společnost provádí zpracování jeho osobních

údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,

zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– vždy požádat Společnost o vysvětlení nebo kopii osobních údajů, které Společnost o Subjektu zpracovává;

– vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu;

– požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování osobních údajů

Subjektu;

– nepřesné či neúplné osobní údaje aktualizovat či doplnit;

– požadovat výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly

zpracovávány, pokud došlo k odvolání souhlasu s jejich zpracováním, byly zpracovány

protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v

souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

– požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva je Subjekt oprávněn realizovat písemně na adresu sídla Společnosti či

emailem na adresu info@salsalive.info a Společnost na takové informace či požadavky

reaguje v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní).

 1. Subjekt má právo obrátit se také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

 1. Vstupem na akce organizované Společnosti Subjekt souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akci pořádaných Společnosti pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané Společnosti a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je Subjektem Společnosti a její smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž Subjekt je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá Subjekt Společnosti ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů Subjektu se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozích odstavců.
  27. Subjekt, který se účastní akci organizovaných Společnosti. dále bere na vědomí, že v rámci těchto akci mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Subjekt bere na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jeho souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.
 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se

zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to,

odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti

s ochranou soukromí mezi Subjektem a Společností jsou příslušné české soudy, které budou

aplikovat české právo.

Další práva a povinnosti

Spolek není ve vztahu ke Návštěvníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností Návštěvníků zajišťuje Spolek prostřednictvím elektronické adresy: info@salsafestival.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Návštěvníka zašle Spolek na elektronickou adresu Návštěvníka.

Spory

Tyto VOP podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

Kontaktní údaje :

Salsa Live, z.s.

Baarova 1160/17

709 00 Ostrava

info@salsafestival.cz

www.salsafestival.cz

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2019